Noticias:

LIÑA FINANCIACIÓN REBROTE +

LIÑA FINANCIACIÓN REBROTE +
LIÑA FINANCIACIÓN REBROTE +
Volver 13/05/11
LIÑA FINANCIACIÓN REBROTE +

Novas liñas de financiamento do IGAPE

Plan Re-Brote:
�� OBXECTO E CONDICIÓNS DA GARANTIA DO IGAPE:
• As garantías outorgadas polo IGAPE consistirán na prestación de aval subsidiario ante as entidades financeiras.
• O prazo de vixencia da garantía será con carácter xeral de 3 anos, cubrindo o risco vivo financiado ou anticipado durante os 2 anos de vixencia máxima da operación avalada. No caso de achega de garantías reais por parte da beneficiaria, a vixencia máxima será de 5 anos dende a súa formalización, cubrindo o risco vivo financiado ou anticipado durante os 4 anos de vixencia máxima da operación avalada.
Mellora do acceso ao circulante
�� SUBSTITUCIÓN DE OPERACIÓNS FINANCEIRAS PREEXISTENTES AVALADAS POLO IGAPE
Admitiránse  no seguistes supostos:
• Cando por cambios nas circunstancias da operativa da beneficiaria se demande un cambio na modalidade da operación.
• Cando supoña unha mellora nas condicións financeiras da beneficiaria.

Modalidade das operacións (novidade)

�� Pólizas de responsabilidade, liquidación e garantía de operacións mercantís
para amparar:
• O bo fin e letras de cambio, cheques, recibos . . . documentos que a entidade financeira desconte, negocie ou anticipe e nos que o titular figure como librador, endosante, aceptante, avalista, cesionario ou beneficiario.
• O bo fin e completo pago das obrigas procedentes de operacións de comercio exterior que os titulares contraian coa entidade financeira (créditos documentarios, cartas de
crédito, prefinanciamento e financiamento de exportacións, . . .).
• Aváis e fianzas prestadas pola entidade en garantía de terceiros, vinculadas a operacións de tráfico ou aváis técnicos.
• AVAL DO IGAPE: O Igape responderá de ata o 50% dos importes adebedados á entidade financeira como consecuencia dos descubertos que se produzan.


Archivos adjuntos a la subvención:


REBROTE +.pdf
MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nº 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia