Noticias:

PROXECTOS DE MELLORA DOS EQUIPAMENTOS DAS PEMES DO SECTOR SERVIZOS

PROXECTOS DE MELLORA DOS EQUIPAMENTOS DAS PEMES DO SECTOR SERVIZOS
PROXECTOS DE MELLORA DOS EQUIPAMENTOS DAS PEMES DO SECTOR SERVIZOS
Volver 03/01/11
PROXECTOS DE MELLORA DOS EQUIPAMENTOS DAS PEMES DO SECTOR SERVIZOS

IG174 - PROXECTOS DE MELLORA DOS EQUIPAMENTOS DAS PEMES DO SECTOR SERVIZOS CUN INVESTIMENTO SUPERIOR A 30.000 € E ATA 200.000 €  

 

Mellora dos equipamentos das pemes do sector servizos cun investimento subvencionable superior a 30.000 € e ata 200.000 €. Axuda a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.

 

BENEFICIARIOS

 

Serán beneficiarios todas as pequenas empresas en xeral con independencia da súa personalidade.

 

SECTORES INCENTIVABLES.                   

 

O proxecto subvencionable deberá, en todo caso, estar vinculado á consolidación ou posta en marcha dalgunha das seguintes actividades do sector sevizos:

 

 A construción, o comercio por xunto e o comercio polo miúdo, reparación de vehículos de motor e motocicletas, o transporte e almacenamento, servizos hostaleiros de aloxamento, servizos de información e comunicacións, seguros, reaseguros e fondos de pensións excepto seguridade social obrigatoria, actividades financeiras auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionais, científicas e técnicas, actividades administrativas e servizos auxiliares, educación, actividades sanitarias e de servizos sociais, actividades artísticas, recreativas e de entretenemento e outros servizos.

 

REQUISITOS

 

a) Os proxectos subvencionables terán que acreditar a súa viabilidade técnica, económica, financeira e, se é o caso, medioambiental.

b) O beneficiario deberá achegar unha contribución financeira, exenta de calquera tipo de apoio público, de polo menos un 25% dos custos, xa sexa mediante os seus recursos propios ou mediante financiamento externo.

c) Os proxectos subvencionables non poderán ter comezado antes da presentación da solicitude no Igape. O investimento terá que incluírse no activo da empresa e manterse no centro de traballo en Galicia durante os 3 anos seguintes ao remate do prazo de execución do proxecto.Todos os investimentos deberán realizarse en bens novos.

 

INVESTIMENTOS E GASTOS COMPUTABLES

 

a) Bens de equipamento de carácter tecnolóxico en xeral ligados directamente ao servizo prestado pola peme.

b) Equipamentos para proceso de datos.

c) Software ligado ao servizo prestado pola empresa.

d) Activos fixos destinados ao almacenaxe e loxística (estanterías, sistemas de automatización, etiquetaxe e lectura de datos, elementos de transporte interior).

e) Mobiliario e elementos decorativos, limitados ao 20% do investimento subvencionable total.

 

CONTÍA DAS AXUDAS

 

Mínimo dun 15% e un máximo de axuda do 40% sobre os gastos subvencionables

 

PRAZO

 

O prazo de presentación  rematará o 31 de xaneiro de 2011.

 


Archivos adjuntos a la subvención:


DOGA AXUDAS IGAPE.pdf
MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nº 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia