Noticias:

CONVOCATORIA DE AXUDAS A PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓXICOS PARA EMPRESAS DO SECTOR SERVIZOS (IG

CONVOCATORIA DE AXUDAS A PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓXICOS PARA EMPRESAS DO SECTOR SERVIZOS (IG
CONVOCATORIA DE AXUDAS A PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓXICOS PARA EMPRESAS DO SECTOR SERVIZOS (IG
Volver 15/01/14
CONVOCATORIA DE AXUDAS A PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓXICOS PARA EMPRESAS DO SECTOR SERVIZOS (IG

 

Os proxectos subvencionables deberá estar vinculados á consolidación ou posta en marcha, entre outras, das actividades do sector construción, transporte e almacenamento, servizos hostaleiros de aloxamento, servizos de información e comunicacións, actividades profesionais, científicas e técnicas, educación, actividades sanitarias e de servizos sociais, actividades artísticas, recreativas e de entretenemento.

Para proxectos de equipamento das pemes no sector dos servizos cun investimento subvencionable entre 30.000 e 200.000 euros.

Son conceptos subvencionables os bens de equipamento de carácter tecnolóxico en xeral ligados directamente ao servizo prestado pola peme, Equipamentos para proceso de datos, Software ligado ao servizo prestado pola empresa, mobiliario e elementos decorativos e activos fixos destinados ao almacenaxe e loxística.

A subvención poderá chegar ata o 40% do gasto subvencionable para medianas empresas e ata o 50% para pequenas empresas.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as pemes constituídas no momento de presentación das solicitudes e as persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens, ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poida levar a cabo as actividades ou estean na situación que motiva a concesión da subvención.

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 18 de febreiro de 2014.

O prazo de execución dos proxectos non poderá superar o 30 de setembro de 2014 para os proxectos que finalicen no 2014 e o 30 de xuño de 2015 para os proxectos que finalicen no ano 2015.

MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nº 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia