Noticias:

IG174 PROXECTOS DE EQUIPAMENTO TECNOLÓXICO PARA EMPRESAS DO SECTOR SERVIZOS

IG174 PROXECTOS DE EQUIPAMENTO TECNOLÓXICO PARA EMPRESAS DO SECTOR SERVIZOS
IG174 PROXECTOS DE EQUIPAMENTO TECNOLÓXICO PARA EMPRESAS DO SECTOR SERVIZOS
Volver 04/12/13
IG174 PROXECTOS DE EQUIPAMENTO TECNOLÓXICO PARA EMPRESAS DO SECTOR SERVIZOS

Proxectos de equipamento das pemes no sector dos servizos cun investimento subvencionable entre 30.000 e 200.000 euros.

Subvención a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.

  

SECTORES INCENTIVABLES

- A construción.
- O comercio por xunto e o comercio polo miúdo: reparación de vehículos de motor e motocicletas. (CNAE 09, grupos 45.1, 45.2 e 45.4)
- O transporte e almacenamento

- Servizos hostaleiros de aloxamento.
- Servizos de información e comunicacións.
- Seguros, reaseguros e fondos de pensións excepto seguridade social obrigatoria, actividades financeiras auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros.
- Actividades inmobiliarias.
- Actividades profesionais, científicas e técnicas.
- Actividades administrativas e servizos auxiliares.
- Educación.
- Actividades sanitarias e de servizos sociais.
- Actividades artísticas, recreativas e de entretenemento.
- Outros servizos.


REQUISITOS

O investimento debe ser posterior á presentación da solicitude

Serán bens novos e deberán permanecer 3 anos

  

A subvención poderá chegar ata o 40% dos investimentos subvencionables, e ata o 50% se se dirixe exclusivamente a pequenas empresas.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o 2 de xaneiro de 2014 e rematará o 18 de febreiro de 2014.

O prazo de execución dos proxectos non poderá superar o 30 de setembro de 2014 para os proxectos que finalicen no 2014 e o 30 de xuño de 2015 para os proxectos que finalicen no ano 2015. Os beneficiarios deberán presentar a solicitude de cobramento no prazo improrrogable dun mes desde o día seguinte á devandita data

 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131202/AnuncioO92-261113-0004_gl.pdf

MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nº 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia