Noticias:

AYUDAS A AUTÓNOMOS POR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA (convocadas en 2013)

AYUDAS A AUTÓNOMOS POR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA (convocadas en 2013)
AYUDAS A AUTÓNOMOS POR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA (convocadas en 2013)
Volver 13/06/13
AYUDAS A AUTÓNOMOS POR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA (convocadas en 2013)

Obxecto

Incentivar á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida, e ter data de inicio comprendida entre o 1 de outubro de 2012 e o 30 de setembro de 2013 ambas inclusive.

Persoas Beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade.

2. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.

Colectivos subvencionables


Os incentivos previstos neste programa serán de aplicación ás contratacións indefinidas iniciais a tempo completo ou a tempo parcial realizadas por persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais con persoas traballadoras desempregadas para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Contías
As contratacións indefinidas iniciais incentivaranse cunha axuda de:

Primeira persoa traballadora indefinida:

a) 4.000 € cando se trate dun home desempregado.

b) 5.000 € cando se trate dun mozo desempregado de 30 ou menos anos ou dun home desempregado de 45 ou máis anos de idade que sexa parado de longa duración.

c) 5.000 € cando se trate dunha muller desempregada.

d) 6.000 € cando se trate dunha moza desempregada de 30 ou menos anos ou dunha muller desempregada de 45 ou mais anos de idade que sexa parada de longa duración.

Segunda e terceira persoa traballadora indefinida:

a) 5.000 € cando se trate dun home desempregado.

b) 6.000 € cando se trate dun mozo desempregado de 30 ou menos anos ou dun home desempregado de 45 ou máis anos de idade que sexa parado de longa duración.

c) 6.000 € cando se trate dunha muller desempregada.

d) 7.000 € cando se trata dunha moza desempregada de 30 ou menos anos ou dunha muller desempregada de 45 ou máis anos de idade que sexa parada de longa duración.

Cando se trate de contratacións indefinidas cunha xornada a tempo parcial as contías dos incentivos serán proporcionais ao tempo efectivo de traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, da xornada ordinaria máxima legal.

Prazo de solicitudes

As axudas previstas neste programa poderán solicitarse ata o último día do mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral de carácter indefinido.

O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2013, aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior.

As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2013 e a data da publicación desta orde (12/06/2013), poderán presentarse no prazo dun mes desde a data de publicación da orde reguladora (12/07/2013).

 

Asesórese de esta información consultando con nuestro departamento de subvenciones.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130612/AnuncioCA05-070613-0001_gl.html

MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nş 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia