Noticias:

PLAN RENOVE DE CALDEIRAS INDUSTRIAIS 2013

PLAN RENOVE DE CALDEIRAS INDUSTRIAIS 2013
PLAN RENOVE DE CALDEIRAS INDUSTRIAIS 2013
Volver 11/04/13
PLAN RENOVE DE CALDEIRAS INDUSTRIAIS 2013

1. TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA
PLAN RENOVE DE CALDEIRAS INDUSTRIAIS 2013

2. FINALIDADE / OBXECTIVO
A concesión de axudas dirixidas á substitución de caldeiras pertencentes a procesos industriais co fin de acadar redución do consumo de enerxía das empresas e os conseguintes aforros en termos económicos.


4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
a) As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos, incluídos no sector da industria (Sección C e D do CNAE-2009), coa excepción da industria extractiva enerxética, as de refinación do petróleo e biocombustible, así como as empresas de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.

b) As empresas que teñan contratada a xestión enerxética, total ou parcialmente das instalacións en empresas incluídas nas seccións C e D do CNAE-2009, e que o obxecto destes contratos sexa a consecución de aforro económico derivado dun menor consumo de enerxía. O pagamento dos servizos que prestan ditas empresas baséase na obtención de melloras de eficiencia enerxética e no cumprimento dos demais requisitos de rendemento convidos. Contarase en todo caso co visto e prace do titular da instalación, por se dese lugar á modificación do contrato existente entre ambas as partes.

5. SECTORES INCENTIVABLES
Industria

8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES 
A substitución dunha ou varias caldeiras de fuelóleo, gasóleo ou calquera outro combustible non renovable, por caldeiras novas de gas natural de alto rendemento que formen parte do proceso produtivo sempre e cando se demostre a consecución dun aforro enerxético que deberá acadar un mínimo dun 5% respecto do consumo inicial.

Partidas subvencionables, o custo da caldeira e os seus accesorios, así como a súa montaxe e conexión.

Non se subvencionará o imposto sobre o valor engadido (IVE).

Non serán subvencionables os proxectos que consistan unicamente en substitucións de queimadores en caldeiras xa existentes.


9. CONTÍA DAS AXUDAS
Será do 20% do investimento subvencionable. Esta contía incrementarase en 20 puntos porcentuais para axudas a pequenas empresas e 10 puntos porcentuais para axudas a medianas empresas.


10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
A partir das 9.00 horas do quinto día hábil despois da publicación da resolución de convocatoria e aprobación de bases no DOG, e permanecerá aberta ata as 14.00 horas do día 2 de setembro de 2013.

Só se admite a presentación electrónica de solicitudes.

Os interesados deben dirixirse á aplicación informática habilitada para cubrir os formularios e presentalos electronicamente xunto coa documentación complementaria dixitalizada que se indica no artigo 10 das bases reguladoras.

Para poder facer a presentación electrónica o solicitante ou representante legal deberá posuír un DNI electrónico ou calquera outro certificado dixital en vigor baixo a norma X.509v3.


14. OBSERVACIÓNS
Prazo para a execución da actuación: Comezará unha vez se teña efectuada a solicitude de axuda e rematará aos tres meses dende o día seguinte á notificación da resolución pola que se concede a axuda, sen que en ningún caso poida excederse do día 15 de setembro de 2013, aínda que do cómputo do prazo lle correspondese unha data posterior.

ENTIDADE (Código da ficha)
INDU063 - Consellería de Economía e Industria

MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nº 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia