Noticias:

BASES REGULADORAS PLAN DE FOMENTO E ESTÍMULO DO EMPREGO 2013 NA ILLA DE AROUSA

BASES REGULADORAS PLAN DE FOMENTO E ESTÍMULO DO EMPREGO 2013 NA ILLA DE AROUSA
BASES REGULADORAS PLAN DE FOMENTO E ESTÍMULO DO EMPREGO 2013 NA ILLA DE AROUSA
Volver 21/03/13
BASES REGULADORAS PLAN DE FOMENTO E ESTÍMULO DO EMPREGO 2013 NA ILLA DE AROUSA

  

6.—AXUDAS.

As axudas serán de índole económica, mediante a aportación de unha parte do importe que cada empresa deba abonar en concepto de cotización empresarial á Seguridade Social por cada traballador que contrate.

Establécense diferentes porcentaxes de aportación en función do período de duración do contrato e tipo de xornada a realizar:

 

1.—Xornada completa

— De 3 a 5 meses: Ata o 40%

— De 6 a 9 meses: Ata o 60%

— De 9 a 12 meses: Ata o 75%

Estas porcentaxes se reducirán nun 10% por cento no suposto de prórroga no contrato de traballo, cunha duración máxima de 12 meses.

2.—Xornada parcial

— De 3 a 5 meses: Ata o 25%

— De 6 a 9 meses: Ata o 40%

— De 10 a 12 meses: Ata o 60%

Estas porcentaxes se reducirán nun 10% por cento no suposto de prórroga no contrato de traballo, cunha duración máxima de 12 meses.

Para a concesión das axudas se terá preferencia polas empresas que contraten a traballadores con contratos de maior duración así como as que contraten maior número de traballadores.

Así mesmo priorizase a contratación por pequenas e medianas empresa radicadas na Illa de Arousa sobre as radicadas no resto da Comarca do Salnés e primarase a contratación de persoas en situación de risco ou exclusión social, incorporando informe da técnico municipal sobre a situación. Do mesmo xeito primararase a contratación de persoas que se atopen en algunha destas circunstancias: parados de longa duración, menores de 30 anos e maiores de 45 anos, mulleres, persoas con cargas familiares e minusválidos.

MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nş 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia