Noticias:

LEI 1/2013 de horarios comerciais en Galicia

LEI 1/2013 de horarios comerciais en Galicia
LEI 1/2013 de horarios comerciais en Galicia
Volver 14/02/13
LEI 1/2013 de horarios comerciais en Galicia

Establécese un horario global comercial máximo de noventa horas durante o conxunto de días laborables da semana e un número máximo de dez domingos e festivos nos que os establecementos comerciais poderán permanecer abertos ao público.

A opción da Comunidade Autónoma polo establecemento de dez días festivos habilitados para a actividade comercial responde á necesidade de preservar o modelo comercial galego, xa que outra opción podería dar lugar a un certo desequilibrio deste.

En relación cos establecementos con liberdade horaria, incluiranse aqueles que dispoñan dunha superficie útil para a exposición e a venda ao público de ata 300 metros cadrados, excluídos os pertencentes a empresas ou grupos de distribución que non teñan a consideración de pequena e mediana empresa, segundo a lexislación vixente, para garantir a adaptación á normativa básica.

.Artigo único. Modificación da Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia

A Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia, queda modificada como segue:

Un. O punto 2 do artigo 4 queda redactado do seguinte modo:

«2. O horario global no que os establecementos comerciais poderán desenvolver a súa actividade durante o conxunto de días laborables da semana será como máximo de noventa horas».

Dous. O punto 1 do artigo 5 queda redactado do seguinte modo:

«1. Os domingos e días festivos nos que os establecementos comerciais poderán permanecer abertos ao público serán, como máximo, de dez ao ano».

Tres. Suprímese o punto 3 do artigo 5.

Catro. A letra h) do punto 1 do artigo 8 queda redactada do seguinte modo:

«h) Os establecementos comerciais que dispoñan dunha superficie útil para a exposición e venda ao público de ata 300 metros cadrados, excluídos os pertencentes a empresas ou grupos de distribución que non teñan a consideración de pequena e mediana empresa, segundo a lexislación vixente».

Cinco. O punto 1 do artigo 15 queda redactado do seguinte modo:

«1. As infraccións tipificadas por esta lei, logo da instrución do correspondente expediente administrativo, serán sancionadas:

a) As infraccións leves, con apercibimento ou multa de ata 1.500 euros.

b) As infraccións graves, cunha multa de entre 1.501 euros e 50.000 euros.

c) As infraccións moi graves, cunha multa de entre 50.001 euros e 1.000.000 de euros».

Disposición transitoria única. Réxime sancionador

O novo réxime sancionador en materia de horarios comerciais será aplicable ás infraccións cometidas con anterioridade á entrada en vigor desta lei, sempre que a súa aplicación resulte máis favorable para o suxeito infractor e a sanción imposta non adquirise firmeza.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130214/AnuncioC3B0-130213-0001_gl.html

MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nº 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia